Συντελεστές - Ευχαριστίες


ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Γιώργος Τόλιας

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Ελένη Γκαδόλου
Παναγιώτης Στρατάκης

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Γιώργος Τόλιας
Ουρανία Πολυκανδριώτη
Ευγενία Δρακοπούλου († 2022)
Παναγιώτης Ελ Γκεντί
Φιλίππα Χορόζη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Παναγιώτης Ελ Γκεντί

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΑΥΛΑ ΑΕ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Για την ευγενική παραχώρηση του ψηφιοποιημένου εικονογραφικού υλικού, θερμές ευχαριστίες εκφράζονται προς τη Βιβλιοθήκη Ευστάθιου Ι. Φινόπουλου του Μουσείου Μπενάκη το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας το Βρετανικό Μουσείο το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη τις Εκδόσεις Μέλισσα τον Ανέστη Κυριακίδη

Η γεωαναφορά του χάρτη της Ελλάδας του Γαλλικού Επιτελείου του 1852 και η ανάλυση και τεκμηρίωση του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης Μεταδιδακτόρων του ΙΚΥ (ΕΣΠΑ 2014-20).1

Η χαρτογραφική ανάλυση και τεκμηρίωση του Δρομοδείκτη του 1828 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Κρηπίς χρηματοδοτούμενο από την ΓΓΕΤ (2012-15)2.

Η γεωαναφορά των χαρτών της Πελοποννήσου του Γαλλικού Επιτελείου του 1832 και 1833 και η ανάλυση και τεκμηρίωση τους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης «Στους δρόμους του Μοριά», που διοργανώθηκε στην Καλαμάτα και την Τρίπολη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο 2018 με χρηματοδότηση της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ.3


(1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) - ΠΡΑΞΗ: «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών» - MIS 5001552

(2) Η Πράξη ΚΡΗΠΙΣ 447995 με τίτλο «Kύρτου πλέγματα. Δίκτυα οικονομίας, εξουσίας και γνώσης στον ελληνικό χώρο από τους προϊστορικούς χρόνους έως τη σύγχρονη εποχή: αναλυτική τεκμηρίωση — ερμηνευτική χαρτογράφηση — συνθετικές προσεγγίσεις» υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Αναπτυξιακές προτάσεις Ερευνητικών Φορέων-Κρηπίς», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) στις 3 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013. Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.