Πηγές


Α. Χάρτες

- J.-D. Barbié du Bocage, Carte de la Morée dressée et gravée au Dépôt G[énéra]l de la Guerre…, Παρίσι 1814 (Μουσείο Μπενάκη ΦΧ03597, δωρεά Ευστάθιου Ι. Φινόπουλου),

- F.-F. Guillaume de Vaudoncourt, Map of the Ionian Islands, and the Adjacent Part of Turkey…, Λονδίνο, 1816 (Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων σΒΞ ιστ 1816 ΜΕΜ),

- Pierre Henri Gauttier, Carte reduite de la partie septentrionale de l’Archipel…, Παρίσι, 1827 και του ιδίου, Carte réduite de la partie méridionale de l’Archipel…, Παρίσι, 1827 (Princeton University, Firestone Library, Special Collections HMC01.6611-12),

- William Henry Smyth, A New Chart of the Mediterranean Sea…, Λονδίνο, 1826 (Princeton University, Firestone Library, Special Collections HMC01. 7026),

- Pierre Lapie, “Carte de la partie septentrionale de la Grèce moderne. Dressée principalement sur les mémoires de M. Pouqueville, Membre de l’Institut, et appuyée sur les observations astronomiques de M. Gauttier …, 1827” και “Carte de la partie méridionale de la Grèce moderne. Dressée principalement sur les mémoires de M. Pouqueville, Membre de l’Institut, et appuyée sur les observations astronomiques de M. Gauttier …, 1827”, στο F.-C.-H.-L. Pouqueville, Voyage de la Grèce…, τ. Στ΄, Παρίσι 1827 (συλλογή Γιώργου Κωστόπουλου).

- Franz von Weiss, Carte der Europäischen Türkey nebst einem theile von Kleinasien in XXI. blättern…, Βιέννη, K.K.ster. General Quartiermeister Tube, 1829 (Μουσείο Μπενάκη ΦΧ03616 (a, b, c), δωρεά Ευστάθιου I. Φινόπουλου).

Β. Γεωγραφία, περιηγητές

William Gell, Argolis. The Itinerary of Greece, with a Commentary on Pausanias and Strabo, and an Account of the Monuments of Antiquity at Present Existing in That Country, Compiled in the Years 1801, 2, 5, 6 etc., London, T. Payne, 1810.
Διαβάστε

William Gell, The Itinerary of the Morea, Being a Description of the Routes of That Peninsula, London, Rodwell and Martin, 1817.
Διαβάστε

William Gell, The Itinerary of Greece, Containing One Hundred Routes in Attica, Boeotia, Phocis, Locris and Thessaly, London, Rodwell and Martin, 1819.
Διαβάστε

William Gell, Narrative of a Journey in the Morea, London, Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, 1823.
Διαβάστε

Edward Dodwell, A Classical and Topographical Tour Through Greece, During the Years 1801, 1805, and 1806, vol. Ι, London, Rodwell and Martin, 1819
Διαβάστε

Edward Dodwell, A Classical and Topographical Tour Through Greece, During the Years 1801, 1805, and 1806, vol. ΙI, London, Rodwell and Martin, 1819
Διαβάστε

Edward Dodwell, Views in Greece, London, Rodwell and Martin, 1820 - 1821
Διαβάστε

J.-J. Tromelin, «Itinéraire d’un voyage fait dans la Turquie d’Europe … dans l’automne 1807», Revue des études napoléoniennes, 12 (1917), 356-357
Διαβάστε

F.-C.-H.-L. Pouqueville, Voyage de la Grèce, vol. 1, Paris, Firmin Didot, père et fils, 1826
Διαβάστε

F.-C.-H.-L. Pouqueville, Voyage de la Grèce, vol. 2, Paris, Firmin Didot, père et fils, 1826
Διαβάστε

F.-C.-H.-L. Pouqueville, Voyage de la Grèce, vol. 3, Paris, Firmin Didot, père et fils, 1826
Διαβάστε

F.-C.-H.-L. Pouqueville, Voyage de la Grèce, vol. 4, Paris, Firmin Didot, père et fils, 1826
Διαβάστε

F.-C.-H.-L. Pouqueville, Voyage de la Grèce, vol. 5, Paris, Firmin Didot, père et fils, 1827
Διαβάστε

F.-C.-H.-L. Pouqueville, Voyage de la Grèce, vol. 6, Paris, Firmin Didot, père et fils, 1826
Διαβάστε

George Baker, «Memoir on the Northern Frontier of Greece», The Journal of the Royal Geographical Society of London, 7 (1837), 81-95.
Διαβάστε

Abel Blouet, Amable Ravoisié, Achille Poirot, Felix Trézel, Frédéric de Gournay,
Architecture, Sculptures, Inscriptions et Vues du Péloponèse, des Cyclades et de l’Attique, vol. Ι, Paris 1831 / (Blouet, Architecture I, 1831)
Διαβάστε

Abel Blouet, Amable Ravoisié, Achille Poirot, Felix Trézel, Frédéric de Gournay,
Architecture, Sculptures, Inscriptions et Vues du Péloponèse, des Cyclades et de l’Attique, vol. ΙI, Paris 1833 / (Blouet, Architecture II, 1833)
Διαβάστε

Abel Blouet, Amable Ravoisié, Achille Poirot, Felix Trézel, Frédéric de Gournay,
Architecture, Sculptures, Inscriptions et Vues du Péloponèse, des Cyclades et de l’Attique, vol. ΙII, Paris 1838 / (Blouet, Architecture III, 1838)
Διαβάστε

Jean-Baptiste-Geneviève-Marcellin Bory de Saint-Vincent, Expédition scientifique de Morée. Section des sciences physiques. Tome Premier. Relation, Paris 1836 / (Bory, Relation, 1836)
Διαβάστε

Jean-Baptiste-Geneviève-Marcellin Bory de Saint-Vincent, Expédition scientifique de Morée. Section des sciences sciences physiques. Tome II, 1re partie. Géographie, Paris 1834
Διαβάστε

Emile Le Puillon de Boblaye et Théodore Virlet, Expédition scientifique de Morée. Section des sciences physiques. Tome II, 2e partie. Géographie et géologie, Paris 1834
Διαβάστε

Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, Gérard-Paul Deshayes, Expédition scientifique de Morée. Section des sciences physiques. Tome III. 1re partie. Zoologie. 1re section. Animaux vertébrés, mamnifères et oiseaux, reptiles et poissons, mollusques et polypiers,  Paris 1832


Félix-Édouard Guérin-Méneville et Auguste Brullé, Expédition scientifique de Morée. Section des sciences physiques. Tome III. 1re partie. Zoologie. 2e section. Des animaux articulés, des crustacés, Paris, 1832


Jean-Baptiste-Geneviève-Marcellin Bory de Saint-Vincent, Jean-Baptiste Fauché, L.Adolphe Chaubard, Expédition scientifique de Morée. Section des sciences physiques. Tome III. 2e partie. Botanique, Paris 1832
Διαβάστε

Emile Le Puillon de Boblaye, Recherches géographiques sur les ruines de Morée, Paris 1836
Διαβάστε

Jean-Baptiste-Geneviève-Marcellin Bory de Saint-Vincent, Expédition scientifique de Morée. Travaux de la section des sciences physiques. Ouvrage dédié au roi. Publié sous les auspices de M Guizot, ministre de l’instruction publique… Atlas 1831-1835, Paris 1835 / (Atlas 1835)
FLIPBOOK

Jean-Baptiste-Geneviève-Marcellin Bory de Saint-Vincent, Relation du voyage de la Commission Scientifique de Morée dans le Péloponnèse, les Cyclades et l’Attique, vol. Ι, Paris-Strasbourg 1836 (αναθεωρημένη και επαυξημένη έκδοση της Relation 1836) / (Bory de St.Vincent, Relation du voyage I, 1836)
Διαβάστε

Jean-Baptiste-Geneviève-Marcellin Bory de Saint-Vincent, Relation du voyage de la Commission Scientifique de Morée dans le Péloponnèse, les Cyclades et l’Attique, vol. ΙΙ, Paris-Strasbourg 1838 (αναθεωρημένη και επαυξημένη έκδοση της Relation 1836) / (Bory de St.Vincent, Relation du voyage ΙI, 1838)
Διαβάστε

Eugène Emmanuel Amaury-Duval, Souvenirs (1829-30), Paris 1885 / (Amaury-Duval, Souvenirs, 1885)
Διαβάστε

Γ. Απομνημονεύματα Αγωνιστών και Φιλελλήνων

F.-R. Schack, Campagne d’un jeune français en Grèce, Παρίσι, Firmin Didot père et fils, 1827(Bibliothèque nationale de France)
Διαβάστε

Olivier Voutier, Mémoires sur la guerre actuelle des Grecs, Παρίσι, Bossange frères, 1823(Πανεπιστήμιο της Λωζάνης - Google Books)
Διαβάστε

Leicester Stanhope, Greece in 1823 and 1824; being a Series of Letters, and other Documents, on the Greek Revolution, written during a Visit to that Country. Illustrated with several curious Fac Similes. To which is added, the Life of Mustapha Ali, Λονδίνο, Sherwood, Jones, and Co., 1824 (Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανέμη)
Διαβάστε

Χριστόφορος Περραιβός, Απομνημονεύματα πολεμικά διαφόρων μαχών συγκροτηθεισών μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών κατά τε το Σούλιον και Ανατολικήν Ελλάδα από του 1820 μέχρι του 1829 έτους, τ. Α΄-Β΄, Εν Αθήναις, Εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1836(Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανέμη)
Διαβάστε

Παλαιών Πατρών Γερμανός, Υπομνήματα περί της επαναστάσεως της Ελλάδος. Από το 1820 μέχρι του 1823, Καλλίνικος Καστόρχης (επιμ.), Εν Αθήναις, Εκ της τυπογραφίας Πέτρου Μαντζαράκη, 1837(Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανέμη)
Διαβάστε

Λάμπρος Κουτσονίκας, Γενική ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Α΄-Β΄, Εν Αθήναις, Τύποις του «Ευαγγελισμού» Δ. Καρακατζάνη, 1863-1864(Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανέμη)
Διαβάστε

Αρτέμιος Ν. Μίχος, Απομνημονεύματα της δευτέρας πολιορκίας του Μεσολογγίου (1825-1826) καί τινες άλλαι σημειώσεις εις την ιστορίαν του μεγάλου Αγώνος αναγόμεναι, Σ. Π. Αραβαντινός (επιμ.), Εν Αθήναις, Εκ του τυπογραφείου της Ενώσεως, 1883(Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανέμη)
Διαβάστε

Δημήτριος Αινιάν, Απομνημονεύματα, Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης (επιμ.), Βιβλιοθήκη, τ. 7, (εκλογή) Γ. Τσουκαλάς, Αθήνα, [1956](Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανέμη)
Διαβάστε

Ηλίας Φωτεινός, Οι άθλοι της εν Βλαχία ελληνικής επαναστάσεως το 1821 έτος, Εν Λειψία της Σακσονίας, [χ.ό.ε.], 1846(Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανέμη)
Διαβάστε

Χρήστος Σ. Βυζάντιος, Ιστορία του τακτικού στρατού της Ελλάδος από της πρώτης συστάσεως του κατά το 1821 μέχρι των 1832, Εν Αθήναις, Εκ της τυπογραφίας Κ. Ράλλη, 1837(Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανέμη)
Διαβάστε

Κάρπος Παπαδόπουλος, Ανασκευή των εις την ιστορίαν των Αθηνών αναφερομένων περί του στρατηγού Οδυσσέως Ανδρούτζου του ελληνικού τακτικού και του συνταγματάρχου Καρόλου Φαββιέρου, Εν Αθήναις, Εκ της Τυπογραφίας Πέτρου Μαντζαράκη, 1837(Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανέμη)
Διαβάστε

Μιχαήλ Οικονόμου, Ιστορικά της Ελληνικής Παλιγγενεσίας ή ο ιερός των Ελλήνων αγών, Εν Αθήναις, Εκ του τυπογραφείου Θ. Παπαλεξανδρή, 1873(Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανέμη)
Διαβάστε

Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, Απομνημονεύματα ή αληθή ιστορικά γεγονότα του 1821 μη αναφερόμενα εν ταις Ελληνικαίς ιστορίαις, Εν Τριπόλει, Τυπογραφείον Ι. Ν. Πρωτοπούλου, 1883(Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανέμη)
Διαβάστε

Νικόλαος Κ. Κασομούλης, Στρατιωτικά ενθυμήματα της Επαναστάσεως των Ελλήνων (1821-1833). Προτάσσεται ιστορία του Αρματωλισμού, Γιάννης Βλαχογιάννης (εισ.-σημ.), τ. Α΄-Γ΄, Αθήναι, Χορηγία Παγκείου Επιτροπής, 1939-1942(Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανέμη)
Διαβάστε

Διονύσιος Σουρμελής, Ιστορία των Αθηνών κατά τον υπέρ ελευθερίας αγώνα. Αρχομένη από της επαναστάσεως μέχρι της αποκαταστάσεως των πραγμάτων, Εν Αιγίνη, Εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1834(Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανέμη)
Διαβάστε

Νικόλαος Σπηλιάδης, Απομνημονεύματα, τ. Α΄-Γ΄, Αθήνησιν, Εκ του Τυπογραφείου Χ.Ν. Φιλαδελφέως, 1851-1857(Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανέμη)
Διαβάστε

Ιωάννης Σπυροµίλιος, Αποµνηµονεύµατα της δευτέρας πολιορκίας του Μεσολογγίου (1825-1826), Γιάννης Βλαχογιάννης (εκδ.), Αθήναι, [Τυπογραφείον Σ.Κ. Βλαστού], 1926(Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανέμη)
Διαβάστε

Στέφανος Στεφανόπουλος, Απομνημονεύματά τινα της Επαναστάσεως του 1821, Εν Τριπόλει, Τύποις της Φωνής των Επαρχιών, 1864(Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανέμη)
Διαβάστε

Ιωάννης Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί της ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Α΄-Δ΄, Αθήναι, Τύποις Π. Σούτσα και Α. Κτενά, 1859-1861(Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανέμη)
Διαβάστε

Αμβρόσιος Φραντζής, Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος, αρχομένη από του 1715 και λήγουσα το 1835, τ. Α΄-Β΄, Εν Αθήναις, Εκ της τυπογραφίας Η Βιτώρια του Κωνστ. Καστόρχη και Συντροφίας, 1839· τ. Γ΄-Δ΄, Εν Αθήναις, Εκ της τυπογραφίας Κ. Ράλλη, 1841(Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανέμη)
Διαβάστε

Φώτιος Χρυσανθόπουλος (Φωτάκος), Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήνησι, Τύποις και Βιβλιοπωλείω Π.Δ. Σακελλαρίου, 1858(Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανέμη)
Διαβάστε

Γεώργιος Ψύλλας, Απομνημονεύματα του βίου μου, Νικ. Κ. Λούρος (εισαγ.), Ελ. Γ. Πρεβελάκης (εισαγ. και σημ.), Αθήναι, Ακαδημία Αθηνών, 1974(Ακαδημία Αθηνών)
Διαβάστε

Θεόδωρος Γ. Κολοκοτρώνης, Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836, Γ. Τερτσέτης (επιμ.), Αθήνησι, Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1846(Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανέμη)
Διαβάστε

Σπυρίδων Τρικούπης, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Έκδοσις δευτέρα επιθεωρηθείσα και διορθωθείσα, τ. Α΄-Δ΄, Εν Λονδίνω, Εκ της εν τη αυλή του Ερυθρού Λέοντος τυπογραφίας Ταϋλόρου και Φραγκίσμου, αωξ΄-αωξβ΄ [1860-1862](Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανέμη)
Διαβάστε